Menu

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi

Prema novom Zakonu o saobraćaju, koji stupa na snagu 10. decembra 2009. godine svi vozači motornih vozila, vlasnici polisa autoodgovornosti, dužni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica.

1. Šta je Evropski izveštaj i gde ga mogu preuzeti?

U skladu sa novim Zakonom, osiguranici koji polisu autoodgovornosti zaključe od 10. decembra, uz nju će automatski dobijati ovaj formular, ali oni koje su zaključili osiguranje pre stupanja zakona na snagu, moraju da ga preuzmu u osiguravajućem društvu kod kojeg su se osigurali. Obrazac Evropskog izveštaja je besplatan i može se nabaviti u svim osiguravajućim društvima.

Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi je standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju malih šteta, odnosno manjih saobraćajnih nezgoda (gde nema povređenih i poginulih, a materijalna šteta je manja od 500 evra) gde nije potrebno pozvati policiju na uviđaj. U slučaju saobraćajne nezgode, njeni učesnici su dužni da izveštaj popune, potpišu i međusobno razmene, kao i da sa vozilima dođu u osiguravajuće društvo. Uredno popunjen Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi oštećeno lice i osiguranik mogu koristiti uz odštetni zahtev po osnovu osiguranja od autoodgovornosti, u slučaju malih šteta.

2. Kada se primenjuje Evropski izveštaj?

Evropski izveštaj se primenjuje u slučaju nastanka manje materijalne štete (do 500 eura), gde su se učesnici saglasili o odgovornosti za nastanak iste. Učesnici su u navedenim slučajevima dužni da: 

– popune i potpišu Evropski izveštaj u skladu sa uputstvom na poleđini izveštaja (popunjen obrazac ne predstavlja priznavanje odgovornosti, već jedino utvrđivanje identiteta učesnika) 
– obavezno dođu sa vozilima i dokumentacijom u osiguravajuće društvo kod koga je osigurano vozilo koje je počinilo štetu radi davanja izjava, sačinjavanja foto-dokumentacije i prijavljivanja štete

3. Kakva je procedura u slučaju da postoje povređena ili poginula lica, odnosno nematerijalna šteta?


Ukoliko je saobraćajna nezgoda uzrokovala povredu ili smrt fizičkih lica, bez obzira na vrednost materijalne štete na vozilima (do ili preko 500 eura), potrebno je: 
– odmah obavestiti policiju i hitnu pomoć (u slučaju potrebe) i sačekati da ovlašceno lice izvrši uviđaj saobraćajne nezgode
– ostati na licu mesta i preduzeti zakonom propisane radnje o obezbeđivanju mesta nezgode

4. Šta se dešava ukoliko nismo sigurni da je materijalna šteta ispod 500 eura?


Ukoliko niste sigurni za visinu vrednosti prouzrokovane materijalne štete, a uzimajući u obzir da na novim vozilima samo retrovizor može imati nabavnu vrednost od 350 eura, potrebno je obavestiti policiju radi sačinjavanja zapisnika. Sa zapisnikom policije i dokumentacijom neophodnom za prijavu šteta po polisama autoodgovornosti, oštećeno lice prijavljuje štetu u osiguravajućoj kući kod koje je osigurano vozilo koje je prouzrokovalo nezgodu.

5. Šta se dešava u slučajevima da je materijalna šteta ispod 500 eura, ali se učesnici ne mogu usaglasiti po pitanju nastupanja iste?


Sasvim je realno pretpostaviti da se učesnici u nekim saobraćajnim nezgodama neće moći uslaglasiti po pitanju nastupanja štetnog događaja. U tim slučajevima potrebno je angažovati policiju radi sačinjavanja zapisnika. Sa zapisnikom policije i dokumentacijom neophodnom za prijavu šteta po polisama autoodgovornosti, oštećeno lice prijavljuje štetu u osiguravajućoj kući kod koje je osigurano vozilo koje je prouzrokovalo nezgodu. 

6. Kada se u slučaju manje materijalne štete, učesnici usaglase o nastupanju iste, koja je procedura za popunjavanje Evropskog izveštaja?


Za saobraćajne nezgode u kojima je učestvovalo 2 vozača, popunjava se 1 obrazac. Za nezgode u kojima je učestovalo 3 vozila popunjavaju se 2 obrasca, itd… 
Nije bitno čiji će se obrazac popuniti, važno je obratiti pažnju na samo popunjavanje – tačnost i čitljivost podataka na originalnom i indigovanom primerku. 
Original, tj. prvu stranu Evropskog izveštaja dostavlja lice koje prijavljuje štetu. Sva polja na Evropskom izveštaju su obavezna i nakon popunjavanje ne trpe ispravke. Ukoliko je vlasnik vozila pravno lice, Evropski izveštaj pored potpisa, treba biti overen i pečatom pravnog lica. 

7. Koja je dalja procedura nakon popunjavanja Evropskog izveštaja?


Nakon popunjavanja izveštaja, potrebno je da oba učesnika u saobraćajnoj nezgodi sa svojim vozilima u što kraćem roku, bez vršenja bilo kakvih popravki na vozilima, dođu u osiguravajuću kuću kod koje je osigurano vozilo koje je prouzrokovalo štetu radi prijave štetnog događaja i upoređivanja i procene štete na vozilu. 

8. Šta je sve potrebno da donesemo od dokumentacije u osiguravajuću kuću?


Neophodno je da bude dostavljena celokupna dokumentacija koja se, po standardnoj proceduri, dostavlja pri podnošenju odštetnog zahteva po polisi autoodgovornosti – izuzev zapisnika MUP-a: 
– Kopija lične karte podnosioca prijave (oštećenog) 
– Kopija saobraćajne dozvole oštećenog vozila 
– Kopija vozačke dozvole vozača oštećenog vozila 
– Kopija polisa osiguranja učesnika u saobraćajnoj nezgodi
– Ovlašćenje za naplatu štete (ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik vozila) 
– Kopija tekućeg računa na koji se vrši uplata (u slučajevima kada se uplata ne vrši servisu) 
– Original račun popravke, predračun, specifikacija 

Ne vršiti popravku vozila pre snimanja štete. 

9. Kakve su sankcije i postupak prijave, ako nemam kod sebe primerak Izveštaja o saobraćajnoj nezgodi?


Sankcije su predviđene novim Zakonom o bezbednosti u saobraćaju i idu do 50.000 dinara za lica koja ne poseduju izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. 
Ukoliko ne posedujete izveštaj, možete zamoliti drugog učesnika da popunite njegov izveštaj ili sačekati policiju i izvršiti prijavu štete po standardnoj proceduri uz zapisnik MUP-a.


U prilogu možete pogledati izgled Evropskog izveštaja o saobraća